previous index next
fresco from Akrotiri

96-img_1096.jpg